Pastoral Care

Name Place

Mr. Elgine Eddison

Gujarat

Mr. Franko David

Telangana

Mrs. Saramma Thomas

Kerala

Rev Jaivilla Vijai Rajan

Maharashtra

Rev Samuel Gnanadurai Israel Caleb

Karnataka